Informacje i rezerwacje:

+48 451 523 200

OFERTA > ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE

REGULAMIN ZWIEDZANIA

REGULAMIN ZWIEDZANIA 

KOPALNI ŚW. JAN W KROBICY

PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ 

GEOPARK – ŚLADAMI DAWNEGO GÓRNICTWA KRUSZCÓW 

zlokalizowanej pod adresem Krobica 90, 59-630 Krobica.

 

§1 

Informacje ogólne

 1. Właścicielem obiektu Kopalnia św. Jan w Krobicy Podziemna Trasa Turystyczna Geopark – „Śladami dawnego górnictwa kruszców” jest Gmina Mirsk z siedzibą w Mirsku przy ul. Wolności 39.
 2. Dzierżawcą obiektu Kopalnia św. Jan w Krobicy Podziemna Trasa Turystyczna Geopark – „Śladami dawnego górnictwa kruszców” jest firma “Hawk” Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych z siedzibą w Miedzianka 56, 58-520 Miedzianka. 
 3. Kopalnia św. Jan w Krobicy Podziemna Trasa Turystyczna Geopark – „Śladami dawnego górnictwa kruszców” z siedzibą w Krobicy 90 w dalszej części Regulaminu zwana będzie jako “Podziemna Trasa Turystyczna w Krobicy” lub “obiekt”. 
 4. Zobowiązuje się każdego zwiedzającego do zapoznania się z aktualnym Regulaminem obiektu Kopalnia św. Jan w Krobicy Podziemna Trasa Turystyczna Geopark – „ Śladami dawnego górnictwa kruszców”, udostępnionego na stronie internetowej obiektu www.kopalniakrobica.pl oraz na terenie obiektu.
 5. Zakup biletu wstępu do obiektu jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu obiektu Kopalnia św. Jan w Krobicy Podziemna Trasa Turystyczna Geopark – „Śladami dawnego górnictwa kruszców” z siedzibą w Krobicy 90.

§2

Zasady zwiedzania

 1. Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy, ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest od 6 roku życia (rocznikowo).
 2. Możliwość zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy możliwe jest po zakupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem, możliwym do nabycia w kasie na terenie obiektu.
 3. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wstępu do obiektu, który winien zostać wykorzystany w dniu zakupu.
 4. Zakupiony bilet wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy upoważnia do otrzymania zniżki w kwocie 3 PLN podczas zakupu biletu wstępu w następujących obiektach turystycznych:
 1. Wieża Widokowa – Stara Wieża Ciśnień w Mirsku, mieszczącej się pod adresem 59-630 Mirsk, ul. Wodna 4,
 2. Muzeum Czarci Młyn, mieszczącego się pod adresem 59-850 Świeradów Zdrój ul. Lwówecka 5.
 1. Cena biletu wstęp do Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy obejmuje zwiedzanie trasy turystycznej wraz z przewodnikiem oraz wypożyczenie kasku ochronnego.
 2. Uprawnionymi do nabycia ulgowych biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy są: dzieci od 6 roku życia, młodzież szkolna, osoby od 60 r.ż. po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi. 
 3. Uprawnionymi do nabycia grupowych biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy są grupy zorganizowane powyżej 25 osób, po wcześniejszej awizacji pisemnej lub telefonicznej w biurze obiektu (tel. 451 523 200, e- mail: biuro@kopalniakrobica.pl).
 4. Upoważnieni do bezpłatnego wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy są opiekunowie grup szkolnych (szkół podstawowych – 1 opiekun na 10 uczestników; szkół średnich – 1 opiekun na 15 uczestników), piloci lub przewodnicy grup zorganizowanych, pracownicy muzeów.
 5. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli w obiekcie.
 6. Maksymalna liczba osób przebywających w szybach Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy w ciągu 1 godziny zegarowej wynosi 60 osób.
 7. Maksymalna liczba Zwiedzających w ustalonej godzinie wejścia liczy 16 osób.
 8. Przewodnik ma prawo dołączyć do grupy innych zwiedzających, zarówno turystów indywidualnych, jak i zorganizowanych w grupie, pod warunkiem dysponowania miejscami wolnymi, nieprzekraczającymi ustaloną maksymalną liczbę grupy na ustaloną godzinę wejścia.
 9. Dni i godziny otwarcia oraz aktualny cennik biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy znajdują się na oficjalnej stronie obiektu www.kopaliakrobica.pl oraz przy kasie biletowej. 
 10. Dzierżawca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia i cennika biletów wstępu, o czym niezwłocznie poinformuje turystów.
 11. Dzieli do 6 r. ż. mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie z opiekunem, który ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór w trakcie przebywania na terenie obiektu a także za zapobieganie zniszczeniom oraz zniszczenia przez nich spowodowane.
 12. Dzieci od 6 r. ż.  i młodzież do lat 18 mogą zwiedzać Podziemną Trasę Turystyczną w Krobicy wyłącznie z opiekunem, który ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór w trakcie przebywania na terenie obiektu a także odpowiada za zapobieganie zniszczeniom oraz zniszczenia przez nich spowodowane.
 13. Dozwolone i nieodpłatne jest fotografowanie i filmowanie obiektu na własny użytek. Zabronione jest fotografowanie i filmowanie elementów systemów ochrony, nagrywanie przewodników i innych turystów.
 14. Fotografowanie i filmowanie obiektu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej oraz celów innych niż niekomercyjne wymaga dokonania odrębnych ustaleń w zakresie warunków i zasad oraz zawarcia umowy z dzierżawcą obiektu. Informacje udzielane są indywidualnie pod numerem tel. 451 523 200.
 15. W Podziemnej Trasie Turystycznej w Krobicy występują bariery architektoniczne, będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się zwiedzania osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich i ze znacznymi ograniczeniami ruchowymi.
 16. Zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy nie zaleca się osobom z klaustrofobią.
 17. Podczas zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy należy stosować się uwag i zaleceń przewodników.
 18. Dzierżawca obiektu zastrzega sobie prawo udzielenia odmowy wstępu na teren obiektu oraz przebywania w nim osobom pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, posiadających broń lub inne przedmioty zagrażające życiu; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub stwarzającym zagrożenie dla porządku zwiedzania, bezpieczeństwa i życia własnego i osób zwiedzających. Zwrot opłaty za bilet wstępu nie przysługuje w w/w przypadkach.
 19. Dzierżawca obiektu nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

§3 

Zwroty

 1. Brak możliwości zwrotu biletów wstępu zakupionych na oznaczony dzień (zgodnie z art. 38, pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania biletów, jeżeli zostanie to zgłoszone pisemnie.
 3. Pisemne zgłoszenie należy przekazać kasjerowi biletów na terenie obiektu.
 4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Dzierżawca obiektu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów biletu lub możliwość zwiedzenia obiektu w terminie ustalonym z przewodnikiem – maksymalnie do końca miesiąca, w którym zakupiono bilet wstępu.

§4

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 1. Na terenie obiektu zakazuje się wszelkich zachowań stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia własnego i  innych zwiedzających oraz wnoszenia wyposażenia utrudniającego lub uniemożliwiającego innym zwiedzanie, w szczególności:
 1. wnoszenia i spożywania alkoholu, środków narkotycznych i odurzających, wnoszenia trucizn, broni, materiałów wybuchowych i innych substancji i przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie.
 2. wprowadzania do przedsionka i szybów Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy hulajnóg, rowerów, deskorolek, rolek oraz innych podobnych urządzeń oraz jazdy na nich,
 3. dotykania instalacji i urządzeń elektrycznych,
 4. niszczenia ścian obiektu, kopania, odrywania odłamków skalnych, niszczenia zabezpieczeń i wyposażenia kopalni,
 5. wstępu do wygrodzonych lub oznaczonych pomieszczeń lub fragmentów szybów Podziemnej Trasy Turystycznej, nie przeznaczonych do zwiedzania, do których wzbroniony jest dostęp osób nieupoważnionych. Za nieprzestrzeganie niniejszego zapisu i konsekwencje z tego wynikłe, ponosi wyłącznie osoba łamiąca niniejszy zakaz,
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż w cym celu wyznaczonych,
 7. wprowadzania do przedsionka i szybów Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy psów i innych zwierząt, za wyjątkiem certyfikowanych psów przewodników osób niewidomych lub niedowidzących oraz psów asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo (zgodne z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych); pies przewodnik/asystent winien być specjalnie oznaczony a podczas sprzedaży biletów wymaga się okazania certyfikatu (status psa), zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych; podczas przebywania psa przewodnika/ asystenta na terenie obiektu, pies przewodnik/asystent winien być wyposażony w uprząż; osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu przez psa, z którego pomocy korzysta,
 8. prowadzenia działalności usługowej i reklamowej, chyba, że jest to uregulowane odrębną umową z Dzierżawcą obiektu, w uzgodnieniu z Właścicielem obiektu,
 9. palenia tytoniu oraz e-papierosów na terenie obiektu jest zabronione, poza miejscem w tym celu wyznaczonym,
 10. korzystania z komunikacji radiowej,
 11. nieuprawnionego użycia systemu alarmowego; Dzierżawca zastrzega sobie możliwość obciążenia osoby kosztami z tego wynikającymi,
 12. pracownicy obiektu upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu,
 13. Opiekunowie grup zorganizowanych powinni współpracować z przewodnikiem i przestrzegać jego poleceń. 
 14. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub wypadków i innych zagrożeń należy natychmiast powiadomić przewodnika,
 15. wszelkie wypadki należy zgłaszać Przewodnikowi w dniu wystąpienia zdarzenia, w innym przypadku nie będą rozpatrywane,
 16. apteczka pierwszej pomocy, instrukcja udzielania pierwszej pomocy i wykaz telefonów alarmowych znajdują się w kasie biletowej,
 17. w przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników. Ewakuacja będzie prowadzona przez pracowników obiektu, a w razie wyższej konieczności także przez służby ratunkowe,
 18. Właściciel obiektu oraz Dzierżawca obiektu nie odpowiadają za zdarzenia, szkody i wypadki spowodowane działaniem umyślnym, brakiem zachowania ostrożności, niewłaściwym obuwiem, niestosowaniem środków ochrony indywidualnej (kask), nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa określonym w niniejszym Regulaminie oraz spowodowanych przez brak właściwej opieki nad osobami małoletnimi,
 19. Dzierżawca obiektu przygotował Zasady bezpieczeństwa dla zwiedzających na terenie Podziemnej Trasy Turystycznej, zawierający zwięzłe informacje w zakresie bezpieczeństwa; dokument ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§5

Usługi specjalne

 (Nocne Zwiedzanie i wydarzenia okolicznościowe)

 1. Uczestników Nocnego Zwiedzania obowiązuje cały Regulamin zwiedzania obiektu.
 2. Udział w Nocnym Zwiedzaniu mogą brać osoby pełnoletnie. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich powyżej 10 roku życia, wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Ze względu na możliwość wywołania silnych emocji (takich jak stres i strach) opiekun osoby niepełnoletniej ma obowiązek ocenić, czy stopień rozwoju psychicznego i fizycznego umożliwia jej udział w wydarzeniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo.
 3. Udział w Nocnym Zwiedzaniu oznacza akceptację faktu, że ta forma zwiedzania może wywołać silne emocje również u osoby pełnoletniej. Nocne Zwiedzanie nie jest przeznaczone dla osób o niskiej odporności na silne emocje, szczególnie dla osób cierpiących na zaburzenia krążenia lub obniżoną wydolność oddechowo – krążeniową a także kobiet w ciąży.
 4. Nocne Zwiedzanie i wydarzenia okolicznościowe są usługą specjalną, dlatego nie obowiązują bilety ulgowe.
 5. Cennik biletów ustalane są każdorazowo do wydarzenia a informacje o programie i cenie wydarzenia są dostępne na stronie obiektu www.kopalniakrobica.pl, mediach społecznościowych oraz przy kasie biletowej.
 6. Zakupu biletów na wydarzenie można dokonać w kasie biletowej w godzinach otwarcia biletu lub godzinę przed ustaloną godziną wejścia na wydarzenie.
 7. Zwiedzanie w ramach wydarzenia możliwe tylko po wcześniejszej awizacji pod numerem tel. 451 523 200.
 8. Zwiedzanie dla turystów indywidualnych odbywa się wyłącznie w języku polskim.
 9. W przypadku zamówienia zwiedzania dla grupy zorganizowanej obowiązuje zasada uiszczania opłaty za całą grupę bez względu na liczbę osób. Minimalna liczba osób w grupie zorganizowanej to 21 osób.
 10. Istnieje możliwości zorganizowania edycji specjalnej np. tematycznej, wycenianej w zależności od wymagań klienta. 
 11. Podczas wydarzeń specjalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu, chyba, że dzierżawca postanowi inaczej, o czym poinformuje na stronie internetowej obiektu www.kopalniakrobica.pl, mediach społecznościowych oraz przy kasie biletowej.
 12. Podczas Nocnego Zwiedzania niedozwolone jest samowolne odłączanie się od grupy. Należy poruszać się po trasie wyznaczonej przez przewodnika/ pracownika obiektu i tylko w jego obecności.
 13. W trakcie Nocnego Zwiedzania wymagana jest nadzwyczajna ostrożność i rozwaga oraz ścisłego stosowania się do poleceń przewodnika/ pracownika obiektu.
 14. Dzierżawca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  wszelkie przedmioty pozostawione na terenie obiektu (w tym również za przedmioty wartościowe),

b. szkody poniesione na skutek nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pracownik obiektu może odmówić  dalszego udziału danej osoby w usłudze specjalnej lub zarządzić opuszczenie przez nią terenu obiektu bez prawa uzyskania zwrotu kosztów zakupionego biletu. 
 2. 16.W przypadku, gdy na jeden dzień przed planowanym terminem Nocnego Zwiedzania liczba osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu  (zakupione bilety, rezerwacje) nie przekracza pięciu, dzierżawca obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Dokonując płatności za bilet wstępu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje regulacje dotyczące zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy, zasady zwrotu dokonanej opłaty za bilety wstępu oraz pozostałe postanowienia Regulaminu Zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy, którego treść dostępna jest na stronie obiektu www.kopalniakrobica.pl oraz przy kasie biletowej.
 2. Nieprzestrzeganie przez Zwiedzającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia Zwiedzającego z terenu obiektu. W przypadku usunięcia Zwiedzającego z terenu obiektu, zwrot za bilet wstępu nie przysługuje.
 3. Dzierżawca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia na swoim terenie wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu i/lub poleceń pracowników obiektu.
 4. Dzierżawca obiektu Podziemna Trasa Turystyczna w Krobicy zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które niezwłocznie zostaną podane do wiadomości na stronie obiektu www.kopalniakrobica.pl oraz na terenie obiektu.
 5. Poprzez zakup biletu wstępu Zwiedzający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Podziemną Trasę Turystyczną w Krobicy wizerunku zarejestrowanego na zdjęciu lub filmie tylko i wyłącznie do celów promocji.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Krobicy. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter promocyjny i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji.
 7. Wszelkie uwagi i sugestie Zwiedzający mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@kopalniakrobica.pl. 
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirsk, dnia 13.06.2023 r. Robert Szuman

Hawk Centrum Szkoleń Specjalistycznych

i Prac Wysokościowych

Miedzianka 56

Załącznik nr 1

do Regulaminu Zwiedzania Podziemnej

 Trasy Turystycznej w Krobicy 

z dn. 13.06.2023 r.)

Przed przystąpieniem do zwiedzania należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem zwiedzania, instrukcjami oraz informacjami przekazywanymi przez przewodnika.

Zasady bezpieczeństwa dla zwiedzających 

na terenie Kopalni św. Jan Podziemna Trasa Turystyczna w Krobicy.

 1. Na teren podziemnej trasy turystycznej mogą wchodzić tylko osoby będące w dobrym stanie zdrowia.
 2. Zwiedzanie jest możliwe tylko w obecności uprawnionego przewodnika.
 3. Przewodnik może wydawać polecenia dotyczące bezpieczeństwa i zachowania, a osoby zwiedzające zobowiązują się do przestrzegania tych poleceń.
 4. Zabrania się używania otwartego ognia.
 5. Zabrania się palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
 6. Zabrania się spożywania alkoholu i stosowania środków odurzających.
 7. Zabrania się wstępu osobom będących pod wpływem alkoholu, substancji odurzających i leków wpływających na stan psychofizyczny.
 8. Zabrania się dotykania instalacji i urządzeń elektrycznych;
 9. Zabrania się niszczenia ścian obiektu, kopania, odrywania odłamków skalnych, niszczenia zabezpieczeń i wyposażenia kopali.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren podziemnej trasy turystycznej:
 • ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;
 • substancji niebezpiecznych (chemicznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych);
 • materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, utleniających, łatwopalnych;
 • broni i amunicji każdego rodzaju;
 • aerozoli, butli z gazem, pojemników z gazami sprężonymi;
 • butelek szklanych i innych szklanych przedmiotów;
 • pojemników z substancjami płynnymi; napojów i jedzenia;
 • bagaży większych niż podręczny tj.: max 35cm×20cm×20cm.
 • alkoholu i środków odurzających
 • urządzeń elektrycznych których użycie może stanowić zagrożenie dla zwiedzających;
 • narzędzi ręcznych (młoty, dłuta, pilniki i inne) oraz elektronarzędzi
 • laserów 
 • głośników i odtwarzania muzyki bez zgody przewodnika
 • innych przedmiotów i środków mogących zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektu.
 1. Zabrania się wstępu dzieciom poniżej 6-go roku życia. Starsze dzieci mogą przebywać na terenie podziemnej trasy turystycznej tylko pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
 3. Zabrania się zaśmiecania.
 4. Na terenie podziemnej trasy turystycznej należy stosować hełm ochronny (kask), buty na nieśliskiej podeszwie oraz wygodne ubranie które zapewni optymalną temperaturę ciała.
 5. Podczas poruszania się po podziemnej trasie turystycznej należy zachować szczególną ostrożność.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi schodów, otworów, instalacji i powierzchni korytarzy.
 7. Na teren podziemnej trasy turystycznej nie powinny wchodzić osoby z lękami, fobią przed zamkniętymi przestrzeniami (klaustrofobią), zaburzeniami równowagi, w złej kondycji psychofizycznej oraz z innymi problemami zdrowotnymi.
 8. W sytuacji wątpliwości czy stan zdrowia pozwala na zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej należy zasięgnąć porady lekarza. Na teren podziemnej trasy turystycznej wchodzi się na własną odpowiedzialność. 
 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub wypadków i innych zagrożeń należy natychmiast powiadomić przewodnika lub personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej

W przypadku sytuacji awaryjnej, pożaru lub innego zagrożenia należy:

 1. natychmiast powiadomić przewodnika i zastosować się do jego poleceń.
 2. przystąpić do ewakuacji kierując się do najbliższego wyjścia. 
 3. Następnie udać się do oznaczonego miejsca zbiórki na wypadek ewakuacji. 
 4. W razie potrzeby powiadomić straż pożarną i służby ratunkowe dzwoniąc pod numer 112.

W sytuacji wypadku, należy:

 1. powiadomić przewodnika, 
 2. przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, 
 3. wezwać pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Ogólne zasady pobytu i zwiedzania:

 1. Zwiedzanie z udziałem osób małoletnich możliwe jest tylko pod opieką osób pełnoletnich sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych powinni współpracować z przewodnikiem i przestrzegać jego poleceń.
 3. Zwiedzanie odbywa się w zwartej grupie. Odłączanie się od grupy jest niedopuszczalne.
 4. Zwiedzający powinni okazać bilet na żądanie przewodnika lub osoby zarządzającej kopalnią
 5. Filmowanie i fotografowanie do celów prywatnych możliwe jest na zasadach określonych w Regulaminie Zwiedzania, z zachowaniem ustawowych zasad ochrony danych osobowych. Wykorzystanie fotografii i filmów do celów komercyjnych bez zgody operatora podziemnej trasy turystycznej jest zabronione.
 6. Fotografowanie i nagrywanie przewodników bez ich zgody jest niedopuszczalne.
 7. Zwiedzanie rozpoczyna się w wyznaczonych godzinach, a osoby spóźnione nie mogą dołączyć do wycieczki.
 8. Na terenie kopalni należy zachować porządek, spokój, szanować przestrzeń osobistą innych zwiedzających a także przestrzegać zasady kultury osobistej.
 9. Na trasie podziemnej trasy turystycznej nie ma toalet, dlatego zaleca się by skorzystać z toalet przed wejściem do kopalni.
 10. Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu jest niedopuszczalne.
 11. Naruszenie porządku i postanowień regulaminu może skutkuje usunięciem z podziemnej trasy turystycznej.
 12. Operator podziemnej trasy turystycznej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kopalni, szkody wyrządzone przez zwiedzających innym zwiedzającym oraz wypadki wynikające ze złego stanu zdrowia.
 13. Operator podziemnej trasy turystycznej nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i zniszczenie odzieży oraz obuwia które mogą powstać podczas zwiedzania podziemnej trasy turystycznej.

Mirsk, dnia 13.06.2023 r. Robert Szuman

Hawk Centrum Szkoleń Specjalistycznych

i Prac Wysokościowych

Miedzianka 56

58-520 Miedzianka

Załącznik nr 2

do Regulaminu Zwiedzania Podziemnej

 Trasy Turystycznej w Krobicy 

z dn. 13.06.2023 r.)

Klauzula informacyjna RODO do celów przetwarzania danych osobowych 

i przy wykorzystywaniu wizerunku do celów promocyjnych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej działalności w zakresie organizacji zwiedzania podziemnej trasy turystycznej i usług towarzyszących oraz działalności poza trasą turystyczną: organizacji imprez, pokazów, warsztatów, przedstawienia oferty szkoleniowej i handlowej, działań marketingowych i/lub współpracy – o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zmiany w przepisach prawa związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymagają od Państwa jakichkolwiek dodatkowych działań oraz nie mają wpływu na treść dotychczasowej współpracy z HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych w Miedziance 56, 58-520 Janowice Wielkie (zwaną dalej:Administrator).

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • skorzystanie z usługi, jaką jest zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej i usług towarzyszących np. parkingu,
 • sprzedaż innych towarów i usług;
 • zrealizowania szkoleń, pokazów, warsztatów i imprez,
 • przygotowania oferty, realizacji zamówienia, działań marketingowych i procesów handlowych,
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • niezbędnym do wykonania Umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów e świadczonych przez nas usług.

            Podanie danych jest dobrowolne, ale też niezbędne w celu świadczenia usług i sprzedaży przez Administratora. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych- innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm świadczących usługi księgowe, ubezpieczycieli, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Informujemy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych do Państw Trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

Przysługuje Państwu prawo do:

         • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
         • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
         • żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przewidzianych w art. 17 RODO;
         • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
         • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
         • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
         • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej , jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wszelkie zgłoszeni oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres office@hawk.com.pl  

Mirsk, dnia 13.06.2023 r. Robert Szuman

Hawk Centrum Szkoleń Specjalistycznych

i Prac Wysokościowych

Miedzianka 56

Załącznik nr 3

(do Regulaminu Zwiedzania Podziemnej

 Trasy Turystycznej w Krobicy 

z dn. 13.06.2023 r.)

Informacja o monitoringu

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie obiektu turystycznego – Kopalnia św. Jan w Krobicy Podziemna Trasa Turystyczna Geopark – „Śladami dawnego górnictwa kruszców” w Krobica 90, 59-630 Krobica.

Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych z siedzibą w Janowicach Wielkich, ul. Miedzianka 56, kod pocztowy: 58-520. Kontakt z administratorem danych osobowych tel : + 48 503 485 985; adres mailowy: office@hawk.com.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art.22² § 1 Kodeksu pracy:  

 • Dane osobowe (wizerunek) przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom, gościom, pracownikom oraz w celu ochrony mienia leżącego do administratora, oraz mienia powierzonego.
 • Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 7 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu.
 • W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 • Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren obiektu turystycznego – podziemna trasa turystyczna „Kopalnia św. Jan” przy ul.  Krobica 90, 59-630 Krobica.

 

Mirsk, dnia 13.06.2023 r. Robert Szuman

Hawk Centrum Szkoleń Specjalistycznych

i Prac Wysokościowych

Miedzianka 56

58-520 Miedzianka

ZOBACZ CO MOŻESZ ZOBACZYĆ

NASZA OFERTA DLA GRUP

OFERTA DLA SZKÓŁ
OFERTA DLA SENIORÓW
OFERTA
FIRM
NOCNE
ZWIEDZANIE

ZOBACZ CO MOŻESZ ZOBACZYĆ

GALERIA